หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

วิสัยทัศน์

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

 “บ้านเมืองน่าอยู่  รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”
 

2. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
3. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. บำรุงรักษา บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
6. ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม


3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการมีอย่างเพียงพอ  และได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน
4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุล
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชน    มีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7. การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 

 

4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรที่ดี  

แนวทางการพัฒนา

1.      ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
2.      ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร
3.      ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
4.      ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตระดับครัวเรือนอย่างมีมาตรฐาน
5.      ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
6.      ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการเกษตรอินทรีย์
7.      ด้านการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน

พันธกิจ

1.      ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
2.      พัฒนาคุณภาพ ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
3.      ส่งเสริมการผลิตในครัวเรือน
4.      ส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
5.      พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน


เป้าประสงค์

1.      ส่งเสริมพัฒนาสินค้าการเกษตร ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

1.      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
2.      ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

1.      ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
2.      ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
3.      ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.      ด้านการส่งเสริมการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้อย่างมีคุณภาพ
5.      ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานและการต่อต้านยาเสพติด
6.      ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมที่ดี
7.      ด้านการพัฒนาบุคลากร
8.      ด้านการส่งเสริมกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

พันธกิจ

1.      จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
2.      จัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
3.      พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
4.      ส่งเสริมการศึกษา
5.      พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน

เป้าประสงค์

1.      เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง ปลอดภัย
2.      ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
3.      ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
4.      ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
5.      ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดี มีมาตรฐาน

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

1.      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.      ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

1.      ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

พันธกิจ

1.      ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีของชุมชน วัฒนธรรมประเพณี

เป้าประสงค์

1.      พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

1.      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
2.      ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ความมั่นคงและธรรมาภิบาล
 แนวทางการพัฒนา

1.      ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี
2.      ด้านการสร้างระบบการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.      ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในตำบล
4.      ด้านการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
5.      ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน

พันธกิจ

1.      ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

เป้าประสงค์

1.      ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

1.      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 
         

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาไหมพื้นบ้านสู่สากล

แนวทางการพัฒนา

1.      ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตไหมและจำหน่ายสินค้าสู่สากล

พันธกิจ

1.      ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เป้าประสงค์

1.      พัฒนา สนับสนุนการผลิต ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างยั่งยืน

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

1.      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
2.      ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว