หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล/องค์การบริการส่วนตำบล

          อํานาจหน้าที่ของเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 กําหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจําแนกที่มาของ อํานาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ
1. อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบลกําหนด
สามารถแบ่งแยกประเภทอํานาจหน้าที่ของเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และ อํานาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล
         การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา 53** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบลเมือง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
ให้มีโรงฆ่าสัตว์
ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
มาตรา 54* ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบลเมือง อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
ให้มีการสาธารณูปการ
จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
 ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
เทศพาณิชย์
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

      หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา 16 ให้เทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
การสาธารณูปการ 
การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การจัดการศึกษา 
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
การส่งเสริมกีฬา 
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การผังเมือง 
การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
การควบคุมอาคาร 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
3. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆกำหนด
นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบล พ.ศ.2496 กำหนดไว้แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบลมีอำนาจ หน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆอีกเป็นจำนวนมาก เช่น

พระราชบัญญัติป้องกันภยันตราย อันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.2464
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระทำปุ๋ย พ.ศ.2490
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495
พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล/องค์การบริการส่วนตำบลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526
พระราชบัญญัติสุสานและณาปนสถาน พ.ศ.2528
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 (กฎหมายว่าด้วยทางหลวง)
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่าตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ 890/2498

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
          ภารกิจหลัก
 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 6. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง
 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน

 
 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง   อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์   0 4466 6356           เบอร์โทรสาร  0 4466  6356
ที่อยู่  50  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านยาง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  31120
 
เว็บไซต์ หน่วยงาน
www.banyanglocal.go.th