หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายกฤตเมต เสาไธสง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 087 9621904

 • thumbnail

  นายเงิน พลจันทึก

  รองนายกองการบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสะดวก เกษไธสง

  เลขานุการนายกฯ