หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายกฤตเมต เสาไธสง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 087 9621904

 • thumbnail

  นายเงิน พลจันทึก

  รองนายกองการบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสะดวก เกษไธสง

  เลขานุการนายกฯ