หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายกฤตเมต เสาไธสง

  นายกองการบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายเงิน พลจันทึก

  รองนายกองการบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสะดวก เกษไธสง

  เลขานุการนายกฯ