หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายทินกร กัณหา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 061 2943404

 • thumbnail

  นางอารียา แสไธสง

  รองนายกองการบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมเดช โคษาสด

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายวันชนะ สดไธสง

  เลขานุการนายกฯ