หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายทินกร กัณหา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  061 2943404

 • thumbnail

  นางอารียา แสไธสง

  รองนายกองการบริหารส่วนตำบล

  085 7695244

 • thumbnail

  นายสมเดช โคษาสด

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  092 3462490

 • thumbnail

  นายวันชนะ สดไธสง

  เลขานุการนายกฯ

  091 8945961

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  080 0032431

 • thumbnail

  พ.จ.อ.ถาวร ชาติมนตรี

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0857727695

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

  081 3212711

 • thumbnail

  นางณัฐติยา พันสีเงิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  089 5828387

 • thumbnail

  นายองอาจ หวัดวาปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  093 3985115

 • thumbnail

  นางรัศมี เชาระกำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  086 2256464

 • thumbnail

  นายบัญชา พาภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  085 7672124

 • thumbnail

  ว่าง

  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน