หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสะดวก เกษไธสง

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล