หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสะดวก เกษไธสง

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์089 9840666

อีเมล