หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเงิน พลจันทึก

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองการบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์097 3398117

อีเมล