หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางรัศมี เชาระกำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา ตระกูลแก้ว

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายโกเมนทร์ แสงกุล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนวินท์ เลไธสง

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน