หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายบัญชา พาภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายสันติ แสงอาวุธ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจรรยา อภิรติง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางศรีเรียม โตไธสง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางงามตา เอี้ยงไธสง

  ครู

 • thumbnail

  นางบุญโฮม กัณหา

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางวัง จันนะมอม

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางกลิ่นผกา กอบกาญจนพฤติ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นางณัฐภรณ์ หลาวนอก

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)