หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายบัญชา พาภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายสันติ แสงอาวุธ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจรรยา อภิรติง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอภิศักดิ์ หลาวนอก

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางศรีเรียม โตไธสง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางทองเพชร วิสายอน

  ครู

 • thumbnail

  นางงามตา เอี้ยงไธสง

  ครู

 • thumbnail

  นางบุญโฮม กัณหา

 • thumbnail

  นางวัง จันนะมอม

 • thumbnail

  นางกลิ่นผกา กอบกาญจนพฤติ

 • thumbnail

  นางณัฐภรณ์ หลาวนอก