หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายองอาจ หวัดวาปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายสุภาพ กุงไธสง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอภิสิทธิ์ ฉายศรี

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางวิภาวรรณ โคดสุวัน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน