หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางณัฐติยา พันสีเงิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา แหลมไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษณ์ ยอดพิกุล

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวฐิตินันท์ ธรรมธน

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางปิยะพร ภาโนมัย

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางธัญญาลักษณ์ ชุมไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)