หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางณัฐติยา พันสีเงิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา แหลมไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจริยา กุลไธสง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางธัญญาลักษณ์ ชุมไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นางสาวฐิตินันท์ ธรรมธน

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางปิยะพร ภาโนมัย

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ