หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นายบุรุษ เสียบไธสง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพิชยา อำมะ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพาณิภัคร์ เงาศรี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา ร้อยมาลี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนิน อำมะ

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอภิวัฒน์ ตรงดี

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ ดีพา

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา สีเขียว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายพวงพันธุ์ แสไธสง

  คนงานเครื่องสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายสันติภาพ กำไธสง

  คนงานเครื่องสูบน้ำ (พนักงานจ้าง)

 • thumbnail

  นายอินทร์ นิละคร

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ สอนไธสง

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายสุรพล เดชบุญ

  ยาม