หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  080 0032431

 • thumbnail

  ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

  081 3212711

 • thumbnail

  นางณัฐติยา พันสีเงิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  089 5828387

 • thumbnail

  นายองอาจ หวัดวาปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  093 3985115

 • thumbnail

  นางรัศมี เชาระกำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  086 2256464

 • thumbnail

  นายบัญชา พาภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  085 7672124

 • thumbnail

  ว่าง

  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน