หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 0800032431

 • thumbnail

  ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางณัฐติยา พันสีเงิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายองอาจ หวัดวาปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางรัศมี เชาระกำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายบัญชา พาภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  ว่าง

  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน