หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายเบ้า สวนไธสง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมุทร โพธิราช

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายบุญเรือง พะเนตรรัมย์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

 • thumbnail

  นายสมชาย หนูนา

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

 • thumbnail

  นายกำจัด สาไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

 • thumbnail

  นายคมสันต์ โสหา

  สมาชกสภา อบต.หมู่ 4

 • thumbnail

  นายสมุทร โพธิราช

  สมาชกสภา อบต.หมู่ 5

 • thumbnail

  นายเบ้า สวนไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

 • thumbnail

  นายกิจติพงษ์ วรกิจ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

 • thumbnail

  นายพงศ์พันธ์ สีเขียว

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

 • thumbnail

  นายคมสัน ลอมไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

 • thumbnail

  นายประญวน สุระถาวร

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

 • thumbnail

  นายวีระศักดิ์ ศิลปศิริวัฒน์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11

 • thumbnail

  นายเจริญชัย งามดี

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

 • thumbnail

  นายภูรี ดาวไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13

 • thumbnail

  นายธนพล กาไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14

 • thumbnail

  นายจำลอง สีเขียว

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15

 • thumbnail

  นายณัฐธีร์ เกียรติฤทธิวงศ์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16

 • thumbnail

  นางสาวดวงดาว กิจไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17

 • thumbnail

  นายนาวิน แสงไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18