หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายกฤตเมต เสาไธสง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 087 9621904

 • thumbnail

  นายเงิน พลจันทึก

  รองนายกองการบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสะดวก เกษไธสง

  เลขานุการนายกฯ

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 0800032431

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางณัฐติยา พันสีเงิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายองอาจ หวัดวาปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางรัศมี เชาระกำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายบัญชา พาภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  ว่าง

  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 0800032431

 • thumbnail

  ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นายบุรุษ เสียบไธสง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพิชยา อำมะ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพาณิภัคร์ เงาศรี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา ร้อยมาลี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนิน อำมะ

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอภิวัฒน์ ตรงดี

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ ดีพา

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา สีเขียว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายพวงพันธุ์ แสไธสง

  คนงานเครื่องสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายสันติภาพ กำไธสง

  คนงานเครื่องสูบน้ำ (พนักงานจ้าง)

 • thumbnail

  นายอินทร์ นิละคร

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ สอนไธสง

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายสุรพล เดชบุญ

  ยาม

กองคลัง

 • thumbnail

  นางณัฐติยา พันสีเงิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา แหลมไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจริยา กุลไธสง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางธัญญาลักษณ์ ชุมไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นางสาวฐิตินันท์ ธรรมธน

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางปิยะพร ภาโนมัย

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายองอาจ หวัดวาปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายสุภาพ กุงไธสง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอภิสิทธิ์ ฉายศรี

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางวิภาวรรณ โคดสุวัน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายบัญชา พาภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายสันติ แสงอาวุธ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจรรยา อภิรติง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางศรีเรียม โตไธสง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางงามตา เอี้ยงไธสง

  ครู

 • thumbnail

  นางบุญโฮม กัณหา

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางวัง จันนะมอม

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางกลิ่นผกา กอบกาญจนพฤติ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นางณัฐภรณ์ หลาวนอก

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  ว่าง

  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวชุติกาญจน์ แสนศรีจิรโชติ

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางรัศมี เชาระกำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา ตระกูลแก้ว

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายโกเมนทร์ แสงกุล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนวินท์ เลไธสง

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน