หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายทินกร กัณหา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  061 2943404

 • thumbnail

  นางอารียา แสไธสง

  รองนายกองการบริหารส่วนตำบล

  085 7695244

 • thumbnail

  นายสมเดช โคษาสด

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  092 3462490

 • thumbnail

  นายวันชนะ สดไธสง

  เลขานุการนายกฯ

  091 8945961

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  080 0032431

 • thumbnail

  ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

  081 3212711

 • thumbnail

  นางณัฐติยา พันสีเงิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  089 5828387

 • thumbnail

  นายองอาจ หวัดวาปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  093 3985115

 • thumbnail

  นางรัศมี เชาระกำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  086 2256464

 • thumbnail

  นายบัญชา พาภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  085 7672124

 • thumbnail

  ว่าง

  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายเบ้า สวนไธสง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมุทร โพธิราช

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายบุญเรือง พะเนตรรัมย์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

 • thumbnail

  นายสมชาย หนูนา

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

 • thumbnail

  นายกำจัด สาไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

 • thumbnail

  นายคมสันต์ โสหา

  สมาชกสภา อบต.หมู่ 4

 • thumbnail

  นายสมุทร โพธิราช

  สมาชกสภา อบต.หมู่ 5

 • thumbnail

  นายเบ้า สวนไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

 • thumbnail

  นายกิจติพงษ์ วรกิจ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

 • thumbnail

  นายพงศ์พันธ์ สีเขียว

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

 • thumbnail

  นายคมสัน ลอมไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

 • thumbnail

  นายประญวน สุระถาวร

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

 • thumbnail

  นายวีระศักดิ์ ศิลปศิริวัฒน์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11

 • thumbnail

  นายเจริญชัย งามดี

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

 • thumbnail

  นายภูรี ดาวไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13

 • thumbnail

  นายธนพล กาไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14

 • thumbnail

  นายจำลอง สีเขียว

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15

 • thumbnail

  นายณัฐธีร์ เกียรติฤทธิวงศ์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16

 • thumbnail

  นางสาวดวงดาว กิจไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17

 • thumbnail

  นายนาวิน แสงไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  080 0032431

 • thumbnail

  ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

  081 3212711

 • thumbnail

  นางณัฐติยา พันสีเงิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  089 5828387

 • thumbnail

  นายองอาจ หวัดวาปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  093 3985115

 • thumbnail

  นางรัศมี เชาระกำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  086 2256464

 • thumbnail

  นายบัญชา พาภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  085 7672124

 • thumbnail

  ว่าง

  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายนพดล สวามิชัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  พ.จ.อ.ถาวร ชาติมนตรี

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0857727695

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นายบุรุษ เสียบไธสง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพิชยา อำมะ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพาณิภัคร์ เงาศรี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา ร้อยมาลี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนิน อำมะ

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอภิวัฒน์ ตรงดี

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ ดีพา

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา สีเขียว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายพวงพันธุ์ แสไธสง

  คนงานเครื่องสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายสันติภาพ กำไธสง

  คนงานเครื่องสูบน้ำ (พนักงานจ้าง)

 • thumbnail

  นายอินทร์ นิละคร

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ สอนไธสง

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายสุรพล เดชบุญ

  ยาม

กองคลัง

 • thumbnail

  นางณัฐติยา พันสีเงิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา แหลมไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษณ์ ยอดพิกุล

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวฐิตินันท์ ธรรมธน

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางปิยะพร ภาโนมัย

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางธัญญาลักษณ์ ชุมไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

กองช่าง

 • thumbnail

  นายองอาจ หวัดวาปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายสุภาพ กุงไธสง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอภิสิทธิ์ ฉายศรี

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางวิภาวรรณ โคดสุวัน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  นายช่างไฟฟ้า

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายบัญชา พาภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายสันติ แสงอาวุธ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจรรยา อภิรติง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางศรีเรียม โตไธสง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางงามตา เอี้ยงไธสง

  ครู

 • thumbnail

  นางบุญโฮม กัณหา

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางวัง จันนะมอม

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางกลิ่นผกา กอบกาญจนพฤติ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นางณัฐภรณ์ หลาวนอก

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  ว่าง

  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวชุติกาญจน์ แสนศรีจิรโชติ

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางรัศมี เชาระกำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0862256464

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา ตระกูลแก้ว

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายโกเมนทร์ แสงกุล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนวินท์ เลไธสง

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน